Privacyverklaring

  • Uitgangspunten

Psychologenpraktijk Uitzicht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Uitgangspunt voor Psychologenpraktijk Uitzicht is dat niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan noodzakelijk is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.

De persoonsgegevens worden door Psychologenpraktijk Uitzicht verwerkt indien betrokkene daarvoor toestemming heeft verleend. Indien de toestemming is verleend, heeft betrokkene altijd de mogelijkheid om deze toestemming weer in te trekken.

  • Categorieën persoonsgegevens en verwerkingsdoelen

Cliënten:

Psychologenpraktijk Uitzicht verwerkt persoonsgegevens van (potentiële) cliënten ten behoeve van identificatie van cliënt en de uitvoering van de behandelovereenkomst. Voor identificatie gaat het om naam, contact- en adresgegevens, geboortedatum, kenmerk van het identiteitsbewijs en BSN van cliënt. Voor de uitvoering van de behandelovereenkomst gaat het ook om andere (bijzondere) persoonsgegevens, zoals gezondheid (mentaal of fysiek). De gegevens van cliënt worden in het ICT-systeem van Psychologenpraktijk Uitzicht opgeslagen.

Bezoekers van www.psychologenpraktijkuitzicht.nl:

Er worden persoonsgegevens gegenereerd als een bezoeker een contact- of ander webformulier op de website invult. Dit formulier is beveiligd. Die gegevens worden gebruikt voor het doel waarvoor het contact- of webformulier dient.

  • Bewaartermijnen

Psychologenpraktijk Uitzicht verwijdert persoonsgegevens die niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en tevens niet op grond van andere wetgeving bewaard moeten worden. Psychologenpraktijk Uitzicht hanteert de volgende bewaartermijnen:

  1. cliëntendossier: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
  2. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website.
  • Rechten van betrokkenen

Rechten die een betrokkene ten aanzien van de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft, zijn: het recht van inzage, het recht op een afschrift, het recht op rectificatie, het recht op gegevenswissing, het recht op beperking van de verwerking, het recht op overdraagbaarheid en het recht van bezwaar.

Indien Psychologenpraktijk Uitzicht een verzoek ter uitvoering van één van bovengenoemde rechten ontvangt, zal zij aan de verzoeker bevestigen dat er binnen één maand op het verzoek zal worden gereageerd. Als blijkt dat het verzoek complex is, kan deze termijn met maximaal twee maanden worden verlengd. Over verlenging van de termijn informeert Psychologenpraktijk Uitzicht de verzoeker binnen de eerste maand.

Psychologenpraktijk Uitzicht stelt vast welk recht de verzoeker inroept en verzamelt in dat kader de benodigde gegevens. Psychologenpraktijk Uitzicht beoordeelt of aan het verzoek van de verzoeker kan worden voldaan, mede gelet op het beroepsgeheim en de wettelijke bewaarplicht.

In beginsel worden aan de verzoeker voor de behandeling van het verzoek geen kosten in rekening gebracht. Niettemin kan de verzoeker een redelijke vergoeding op basis van de administratieve kosten in rekening worden gebracht, bijvoorbeeld in geval van herhaalde (ongegronde) verzoeken of als meer dan één kopie van een dossier wordt verlangd.

  • Verwerken en verstrekken van persoonsgegevens

Verwerken:

Psychologenpraktijk Uitzicht kan bij het verwerken van persoonsgegevens gebruikmaken van externe dienstverleners. Deze dienstverleners verwerken uitsluitend persoonsgegevens op instructie van Psychologenpraktijk Uitzicht. Met deze partijen heeft Psychologenpraktijk Uitzicht verwerkersovereenkomsten gesloten.

Verstrekken:

Psychologenpraktijk Uitzicht verstrekt persoonsgegevens van betrokkenen aan derden wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst of in geval van een wettelijke verplichting. Daarbuiten worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. 

  • Beveiliging

Psychologenpraktijk Uitzicht heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Psychologenpraktijk Uitzicht heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens op de website te beveiligen: beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall; TLS (voorheen SSL), een beveiligde internetverbinding; DKIM, SPF en DMARC, drie internetstandaarden ter voorkomen van virussen, spam zijn of het bemachtigen van persoonlijke (inlog)gegevens; DNSSEC, een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam.

  • Cookies of vergelijkbare technieken

Psychologenpraktijk Uitzicht gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Psychologenpraktijk Uitzicht gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast zijn er cookies die het surfgedrag bijhouden zodat het op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij het eerste bezoek aan de website wordt er geïnformeerd over deze cookies en wordt er toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

  • Contactgegevens:

Bij vragen en/of een klacht over privacy of een verzoek ter uitvoering van één van de bij punt 4 genoemde rechten, kan betrokkene contact opnemen met Psychologenpraktijk Uitzicht. Klik hier om een verzoek in te dienen voor het inzien van de gegevens die Pyschologenpraktijk Uitzicht van u heeft opgeslagen.

Psychologenpraktijk Uitzicht

Julianaweg 190F
1131 DL Volendam

06-19977987

Email: info@psychologenpraktijkuitzicht.nl